Aviso legal

Aviso legal

En cumplimento do artigo 10 da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, o Titular expon os seus datos identificativos.

 • Titular: Alfredo Pérez Muíño.
 • NIF: 46906601X
 • Domicilio: Poboado Mineiro do Fontao, 44 36583 Vila de Cruces, Pontevedra – España.
 • Correo electrónico: info@enemaisun.net
 • Sitio Web: https://enemaisun.net

Finalidade

A finalidade do sitio web https://enemaisun.net é mostrar información sobre a compañía de teatro, circo e danza N+1.

Condicións de Uso

A utilización do sitio web outorgache a condición de Usuario, e implica a aceptación completa de todas as cláusulas e condicións de uso incluidas nas páxinas:

Se non estás conforme con todas e cada unha destas cláusulas e condicións absteraste de empregar este sitio Web.

O acceso a este sitio web non supón, en modo algún, o inicio dunha relación comercial con Alfredo Pérez Muíño.

A través deste sitio Web, o Titular facilitache o acceso e a utilización de diversos contidos que o Titular ou os seus colaboradores publicaron por medio de Internet.

A tal efecto, obrígaste e comprometes a NON utilizar calquera dos contidos do sitio web con fins ou efectos ilícitos, prohibidos neste Aviso Legal ou pola lexislación vixente, lesivos dos dereitos e intereses de terceiros, ou que de calquer forma podan danar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar ou impedir a normal utilización dos contidos, os equipos informáticos ou os documentos, arquivos e toda clase de contidos almacenados en calquer equipo informático propios ou contratados por Alfredo Pérez Muíño, doutros usuarios ou de calquer usuario de Internet.

Medidas de seguridade

Os datos persoais que facilites ao Titular poden ser almacenados en bases de datos automatizadas ou non, cuxa titularidade corresponde en exclusiva a Alfredo Pérez Muíño, que asume todas as medidas de índole técnica, organizativa e de seguridade que garantizan a confidencialidade, integridade e calidade da información contida nas mesmas dacordo co estabelecido na normativa vixente en protección de datos.

Non obstante, debes ser consciente de que as medidas de seguridade dos sistemas informáticos en Internet non son enteiramente fiables e que, polo tanto o Titular non pode garantir a inexistencia de virus ou outros elementos que podan producir alteracións nos sistemas informáticos (software e hardware) do Usuario ou nos seus documentos electrónicos e ficheiros contidos nos mesmos aínda que o Titular pon todos os medios necesarios e toma as medidas de seguridade oportunas para evitar a presenza destes elementos daniños.

Datos persoais

Podes consultar toda a información relativa ao tratamento de datos persoais que recolle o Titular na páxina de Política de Privacidade.

Contidos

O Titular obtivo a información, o contido multimedia e os materiais incluidos no sitio web de fontes que considera fiables, pero, se ben tomou todas as medidas razoables para asegurar que a información contida é correcta, o Titular non garante que sexa exacta, completa ou actualizada. Alfredo Pérez Muíño declina expresamente calquer responsabilidade por erro ou omisión na información contida nas páxinas deste sitio Web.

Queda prohibido transmitir ou enviar a través do sitio web calquer contido ilegal ou ilícito, virus informáticos, ou mensaxes que, en xeral, afecten ou violen dereitos do Titular ou de terceiros.

Os contidos de https://enemaisun.net teñen unicamente unha finalidade informativa e baixo ningunha circunstancia deben empregarse nin considerarse coma oferta de venta, solicitude dunha oferta de compra nin recomendación para realizar calquer outra operación, salvo que así se indique expresamente.

Alfredo Pérez Muíño reservase o dereito a modificar, suspender, cancelar ou restrinxir o contido de https://enemaisun.net, as ligazóns ou a información obtida a través do sitio web, sen necesidade de previo aviso.

Alfredo Pérez Muíño non é responsable dos danos e perxuizos que puidesen derivarse da utilización da información do sitio web ou da contida nas redes sociais do Titular.

Política de cookies

Na páxina Política de Cookies podes consultar toda a información relativa á política de recollida e tratamento das cookies.

Ligazóns a outros sitios web

O Titular pode proporcionarche acceso a sitios web de terceiros mediante ligazóns coa finalidade exclusiva de informarte sobre a existencia doutras fontes de información en Internet nas que poderás ampliar os datos ofrecidos no sitio web.

Estas ligazóns a outros sitios web non supoñen en ningún caso unha suxerencia ou recomendación para que visites as páxinas web de destino, que están fora do control do Titular, polo que Alfredo Pérez Muíño non é responsable do contido dos sitios web vencellados nin do resultado que obteñas ao seguir as ligazóns.

Asimesmo, Alfredo Pérez Muíño non responde das ligazóns ubicadas nos sitios web vencellados aos que te proporciona acceso.

O estabelecimento da ligazón non implica en ningún caso a existencia de relacións entre Alfredo Pérez Muíño e o propietario do sitio no que se estabeleza a ligazón, nin a aceptación ou aprobación por parte do Titular dos seus contidos ou servizos.

Se accedes a un sitio web externo dende unh ligazón que atopes en https://enemaisun.net deberás ler a propia política de privacidade do outro sitio web que pode ser diferente da deste sitio Web.

Propiedade intelectual e industrial

Todos os dereitos están reservados.

Todo acceso a este sitio web está suxeito ás seguintes condicións: a reproducción, almacenaxe permanente e a difusión dos contidos ou calquer outro uso que teña finalidade pública ou comercial queda expresamente prohibida sen o consentimento previo expreso e por escrito de Alfredo Pérez Muíño.

Limitación de responsabilidade

Alfredo Pérez Muíño declina calquer responsabilidade en caso de que existan interrupcións ou un mal funcionamento dos Servizos ou contidos ofrecidos en Internet, calquera que sexa a súa causa. Asimesmo, o Titular non se fai responsable por caídas da rede, pérdidas de negocio a consecuencia de ditas caídas, suspensións temporais de fluido eléctrico ou calquer outro tipo de dano indirecto que te poida ser causado por causas alleas ao Titular.

Antes de tomar decisións e/ou accións con base á información incluida no sitio web, o Titular recomiendate comprobar e contrastar a información recibida con outras fontes.

Xurisdicción

Este Aviso Legal ríxese íntegramente pola lexislación española.

Contacto

En caso de que teñas calquer dúbida acerca destas Condicións legais ou queiras realizar calquer comentario sobre este sitio web, podes enviar unha mensaxe de correo electrónico á dirección info@enemaisun.net.


Política de Privacidade

Alfredo Pérez Muíño informate sobre a súa Política de Privacidade respecto do tratamento e protección dos datos de carácter persoal dos usuarios que poidan ser recabados durante a navegación a través do sitio web https://enemaisun.net.

Neste sentido, Alfredo Pérez Muíño garante o cumplimento da normativa vixente en materia de protección de datos persoais, reflexada na Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Personales y de Garantía de Derechos Digitales (LOPD GDD). Cumpre tamén co Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas (RGPD).

O uso do sitio web implica a aceptación desta Política de Privacidade así como as condicións incluidas no Aviso Legal.

Identidade do responsable

 • Titular: Alfredo Pérez Muíño.
 • NIF: 46906601X
 • Domicilio: Poboado Mineiro do Fontao, 44 36583 Vila de Cruces, Pontevedra – España.
 • Correo electrónico: info@enemaisun.net
 • Sitio Web: https://enemaisun.net

Principios aplicados no tratamento de datos

No tratamiento dos teus datos persoais, o Titular aplicará os seguintes principios que se axustan ás esixencias do novo regulamento europeo de protección de datos (RGPD):

 • Principio de licitude, lealdade e transparencia: O Titular sempre requerirá o consentimento para o tratamento dos datos persoais que pode ser para un ou varios fins específicos sobre os que o Titular informará ao Usuario previamente con absoluta transparencia.
 • Principio de minimización de datos: El Titular solicitará só os datos estritamente necesarios para o fin ou os fins que os solicita.
 • Principio de limitación do prazo de conservación: O Titular manterá os datos persoais recabados durante o tempo estritamente necesario para o fin ou os fins do tratamento. O Titular informará ao Usuario do prazo de conservación correspondente segundo a finalidade.
  No caso de suscripcións, o Titular revisará periodicamente as listas e eliminará aqueles rexistros inactivos durante un tempo considerable.
 • Principio de integridade e confidencialidade: Os datos persoais recabados serán tratados de tal xeito que a súa seguridade, confidencialidade e integridade esté garantida.
  O Titular toma as precaucións necesarias para evitar o acceso non autorizado ou uso indebido dos datos dos seus usuarios por parte de terceiros.

Obtención de datos persoais

Para navegar por https://enemaisun.net non é necesario que facilites ningún dato persoal.

Os casos nos que si proporcionas os teus datos persoais son os seguintes:

 • Escribir un correo electrónico a través das ligazóns de contacto
 • Facer unha chamada telefónica a través das ligazóns de contacto

Dereitos

O Titular informate que sobre os teus datos persoais tes dereito a:

 • Solicitar o acceso aos datos almacenados.
 • Solicitar unha rectificación ou a cancelación.
 • Solicitar a limitación do seu tratamento.
 • Opoñerte ao tratamento.

Non podes exercitar o dereito á portabilidade dos datos.

O exercicio destes dereitos é persoal e polo tanto debe ser exercido directamente polo interesado, solicitándoo directamente ao Titular, o que significa que calquer cliente, suscriptor ou colaborador que facilitase os seus datos nalgún momento, pode dirixirse a Alfredo Pérez Muíño e pedir información sobre os datos que ten almacenados e como os obtivo, solicitar a rectificación dos mesmos, opoñerse ao tratamento, limitar o seu uso ou solicitar a cancelación deses datos nos ficheiros do Titular.

Para exercitar os teus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición tes que enviar un correo electrónico a info@enemaisun.net xunto coa proba válida en dereito como unha fotocopia do D.N.I. ou equivalente.

Tes dereito á tutela xudicial efectiva e a presentar unha reclamación ante a autoridade de control, neste caso, a Agencia Española de Protección de Datos, se consideras que o tratamento de datos persoais que te concernen infrinxe o Regulamento.

Finalidade do tratamento de datos persoais

Cando te conectas ao sitio web para mandar un correo ao Titular, suscríbeste ao seu boletín, estás facilitando información de carácter persoal da que o responsable é Alfredo Pérez Muíño. Esta información pode incluir datos de carácter persoal como poden ser a túa dirección IP, nome e apelidos, dirección física, dirección de correo electrónico, número de teléfono, e outra información. Ao facilitar esta información, das o teu consentimento para que a túa información sexa recopilada, utilizada, xestionada e almacenada por — Gestion de Activos Tecnológicos S.L. — só como se describe no Aviso Legal e na presente Política de Privacidade.

Os datos persoais e a finalidade do tratamento por parte do Titular e diferente segundo o sistema de captura de información.

Existen outras finalidades polas que o Titular trata datos persoais:

 • Para garantir o cumprimento das condicións recollidas no Aviso Legal e na lei aplicable. Isto pode incluir o desenrolo de ferramentas e algoritmos que axuden a este sitio web a garantir a confidencialidade dos datos persoais que recolle.
 • Para apoiar e mellorar os servizos que ofrece este sitio web.
 • Para analizar a navegación dos usuarios. O Titular recolle outros datos non identificativos que se obteñen mediante o uso de cookies que se descargan no ordenador do Usuario cando navega polo sitio web cuxas características e finalidade están detalladas na Política de Cookies .
 • Para xestionar as redes sociais. Alfredo Pérez Muíño ten presenza en redes sociais. Se te fas seguidor nas redes sociais do Titular o tratamento dos datos persoais rexirase por este apartado, así como por aquelas condicións de uso, políticas de privacidade e normativas de acceso que pertenzan á rede social que proceda en cada caso e que aceptaches previamente.
  Podes consultar as políticas de privacidade das principais redes sociais nestas ligazóns:

O Titular tratará os teus datos persoais coa finalidade de administrar correctamente a súa presenza na rede social, informarte da súas actividades, así como para calquer outra finalidade que as normativas das redes sociais permitan. En ningún caso o Titular utilizará os perfís de seguidores en redes sociales para enviar publicidade de xeito individual.

Seguridade dos datos persoais

Para protexer os teus datos persoais, o Titular toma todas as precaucións razoables e segue as mellores prácticas da industria para evitar a súa pérdida, mal uso, acceso indebido, divulgación, alteración ou destrucción dos mesmos.

O sitio web está aloxado en Gestion de Activos Tecnológicos S.L. A seguridade dos datos está garantida, xa que toman todas as medidas de seguridade necesarias para elo. Podes consultar a súa política de privacidade para ter máis información.

Alfredo Pérez Muíño informa ao Usuario de que os seus datos persoais non serán cedidos a terceiras organizacións, coa salvedade de que dita cesión de datos esté amparada nunha obriga legal ou cando a prestación dun servizo implique a necesidade dunha relación contractual cun encargado de tratamiento. Neste último caso, só se levará a cabo a cesión de datos ao terceiro cando Alfredo Pérez Muíño dispoña do consentimento expreso do Usuario.

Porén, nalgúns casos pódense realizar colaboracións con outros profesionais, neses casos, requerirase consentimento ao Usuario informando sobre a identidade do colaborador e a finalidade da colaboración. Sempre se realizará cos máis estrictos estándares de seguridade.

Contido doutros sitios web

As páxinas deste sitio Web poden incluir contido incrustado (por exemplo, vídeos, imaxes, artigos, etc.). O contido incrustado doutras webs comportase exactamente do mesmo xeito que se visitaras a outra web.

Estes sitios web poden recopilar datos sobre ti, empregar cookies, incrustar un código de seguimento adicional de terceiros, e supervisar a túa interacción usando este código.

Política de Cookies

Para que este sitio Web funcione correctamente necesita utilizar cookies, que á unha información que se almacena no teu navegador web.

Na páxina Política de Cookies podes consultar toda a información relativa á política de recollida, a finalidade e o tratamento das cookies.

Lexitimación para o tratamento de datos

A base legal para o tratamento dos teus datos é: o consentimento.

Para contactar co Titular, suscribirte a un boletín ou realizar comentarios neste sitio web tes que aceptar a presente Política de Privacidade.

Categorías de datos persoais

As categorías de datos persoais que trata o Titular son:

 • Datos identificativos.
 • Non se tratan categorías de datos especialmente protexidos.

Conservación de datos persoais

Os datos persoais que proporciones ao Titular conservaranse ata que solicites a súa supresión.

Destinatarios de datos persoais

 • Google Analytics é un servizo de analítica web prestado por Google, Inc., unha compañía de Delaware cuxa oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos (“Google”).
  Google Analytics utiliza “cookies”, que son arquivos de texto ubicados no teu ordenador, para axudar ao Titular a analizar o uso que fan os Usuarios do sitio web. A información que xenera a cookie sobre o uso do sitio web (incluindo a dirección IP) será directamente transmitida e arquivada por Google nos servidores de Estados Unidos.
  Máis información en: https://analytics.google.com

Na páxina de Política de privacidade de Google explícase como Google xestiona a privacidad no que respecta ao uso das cookies e outra información.

Tamén podes ver unha lista dos tipos de cookies que utiliza Google e os seus colaboradores e toda a información relativa ao uso que fan das cookies publicitarias.

Navegación Web

Ao navegar por https://enemaisun.net pódense recoller datos non identificativos, que poden incluir, a dirección IP, xeolocalización, un rexistro de como se empregan os servizos e sitios, hábitos de navegación e outros datos que non poden ser empregados para identificarte.

O sitio web utiliza os seguintes servizos de análise de terceiros:

 • Google Analytics.

O Titular utiliza a información obtida para obter datos estadísticos, analizar tendencias, administrar o sitio, estudiar patróns de navegación e para recopilar información demográfica.

O Titular non se fai responsable do tratamento dos datos persoais que realicen as páxinas web ás que podas acceder a través das distintas ligazóns que conten o sitio web.

Exactitude e veracidade dos datos persoais

Comprometeste a que os datos facilitados ao Titular sexan correctos, completos, exactos e vixentes, así como a mantelos debidamente actualizados.

Como Usuario do sitio web eres o único responsable da veracidade e corrección dos datos remitidos ao sitio web exonerando a Alfredo Pérez Muíño de calquer responsabilidade ao respecto.

Aceptación e consentimento

Como Usuario do sitio web declaras ter sido informado das condicións sobre protección de datos de carácter persoal, aceptas e consintes o tratamiento dos mesmos por parte de Alfredo Pérez Muíño na forma e para as finalidades indicadas nesta Política de Privacidade.

Revocabilidade

Para exercitar os teus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición tes que enviar un correo electrónico a info@enemaisun.net xunto coa proba válida en dereito como unha fotocopia do D.N.I. ou equivalente.

O exercicio destes dereitos non inclúe ningún dato que Alfredo Pérez Muíño esté obrigado a conservar con fins administrativos, legais ou de seguridade.

Cambios na Política de Privacidade

O Titular resérvase o dereito a modificar a presente Política de Privacidade para adaptala a novidades lexislativas ou xurisprudenciais, así como a prácticas da industria.

Estas políticas estarán vixentes ata que sexan modificadas por outras debidamente publicadas.


Política de Cookies

En cumprimento co disposto no artigo 22.2 da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, o Titular infórmate que este sitio web emprega cookies, así como sobre a súa política de recollida e o tratamento que fai das mesmas.

Qué son as cookies

Unha cookie é un ficheiro que se descarga no teu ordenador ao entrar a determinadas páxinas web. As cookies permiten a unha páxina web, entre outras cousas, almacenar e recuperar información sobre os teus hábitos de navegación e —dependendo da información que conteñan e da forma en que utilices o teu equipo— poden utilizarse para identificarte.

Tipos de cookies empregadas

O sitio web https://enemaisun.net utiliza os seguintes tipos de cookies:

 • Cookies de análise: Son aquelas que, ben tratadas polo sitio web ou por terceiros, permiten cuantificar o número de usuarios e así realizar a medición e análise estadístico da utilización que fan os usuarios do sitio web. Para iso analízase a navegación que realizas neste sitio Web co fin de melloralo.
 • Cookies técnicas: Son aquelas tratadas polo sitio web que permiten aos usuarios rexistrados navegar a través da área restrinxida e a utilizar as súas diferentes funcións, como por exemplo, levar a cabo o proceso de compra dun Produco ou Servizo.
  Algunhas cookies son esenciais para o funcionamento do sitio web, por exemplo, o sistema de comentarios ou o buscador.
 • Cookies de personalización: Son aquelas que permiten aos usuarios acceder ao Servizo con algunhas características de carácter xeral predefinidas en función dunha serie de criterios estabelecidos polo usuario como, por exemplo, o idioma ou o tipo de navegador a través do que se conecta a este sitio web.

O seguinte listado recolle o nome das cookies que utiliza o sitio web:

 • pll_language
 • wordpress_test_cookie
 • wp-settings-*

Desactivar as cookies

Podes aceptar, bloquear ou eliminar as cookies instaladas no teu equipo mediante a configuración das opcións do navegador.

Nas seguintes ligazóns atoparás instruccións para habilitar ou deshabilitar as cookies nos navegadores máis comúns.

Cookies de terceiros

O sitio Web emprega os servizos de «Google Analytics» que poden instalar cookies que sirven para obter estadísticas e datos publicitarios.

O sitio web inclue outras funcionalidades proporcionadas polas redes sociais e que poden instalar cookies. Podes compartir o contido nas túas redes sociais como Facebook, Twitter, Instagram ou YouTube cos botóns incluidos a tal efecto ou coas ferramentas para compartir propias das redes sociais.

Advertencia sobre eliminar cookies

Podes eliminar e bloquear as cookies deste sitio web, pero parte do sitio non funcionará correctamente ou a súa calidade pódese ver afectada.

Contacto

En caso de que teñas calquer dúbida acerca desta Política de Cookies ou queiras realizar calquer comentario sobre este sitio web, podes enviar unha mensaxe de correo electrónico á dirección info@enemaisun.net.

voltar ao inicio

Contacto

Este sitio web emprega cookies, coa mellor das intencións   
Privacidad